Attraktiv utviklingstomt på sydsiden av Innlandet

Arealet er såpass stort at kan det passe for en utbygger for utvikling av flere
boenheter.

Sørsundvegen, 6507 Kristiansund N

Prisantydning
6 000 000,-
Tomteareal
1 900 m² (eiet)

Se annonsen på FINN.no

Fasiliteter

  • Bilvei frem
  • Utsikt

Adkomst

Adkomst fra Sørsundveien og ligger i enden av bilveg som kun går videre til ett nabohus. Det er gangveg videre gjennom det idylliske området i Sjursvika.

Beliggenhet

Tomteareal på sydsiden av Innlandet tett ved det prosjekterte boligområde, Innlandet Brygge, i Jutvika. Området er i henhold til reguleringsplan beregnet til boligformål og har i planen betegnelsen B 6.

Tomten har flott utsikt og ligger litt opp i høyden mellom Sjursvika og Innlandet Brygge.

Området ligger i enden av bilveg og vil få en solrik og rolig beliggenhet.

Da arealet er såpass stort kan det passe for en utbygger for utvikling av flere
boenheter.

Beskaffenhet

Eiendommen er ikke oppmålt, men iflg. arealberegninger foretatt av kommunen er arealet anslått til ca. 1900 m2.
Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende dersom arealet etter oppmåling avviker fra antydet areal, med mindre arealavviket er vesentlig. Det er lagt frem V/A til
tomtegrense.


REGULERING

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av situasjonskart, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås
ved henvendelse til kontaktperson. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.


Ifl. reguleringsbestemmelser vedr. felt B 6

Lavblokkbebyggelse:

Innenfor området tillates terrassert boligblokk i maksimum 2 etasjer + parkeringskjeller. Det tillates bebyggelse med maksimalt 30% BYA.

Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde kote 24 m. Husene skal være prosjektert spesielt for bratt terreng. Det skal sprenges ut for alle tre husene samtidig. Bebyggelsen skal i volum, uttrykk materialbruk, farge og detaljer forholde seg bevisst til den vernede bebyggelsen i Sjursvika.
Bebyggelsens materialbruk og detaljering må ivareta bygningsmessige og arkitektoniske kvaliteter. Murer skal forblendes eller settes opp som rene tørrsteinsmurer. Det skal i parkeringskjeller anordnes minimum 1,5 parkeringsplass for hver boenhet.

Det er også gitt åpning i reguleringsplan for å bygge terrasserte boliger.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Nabotomter er under utvikling til blokkbebyggelse og rekkehus i prosjektet Innlandet Brygge.

 

Regulering

Boligformål

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1505
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 632

Se annonsen på FINN.no

Bjørn Arve Haugen
Eiendomsdirektør/konsernadvokat